វីដេអូ - គុរអានបកប្រែ
10:30
ស៊ូរ៉ោះ អាល់កះហ៊្វី ប្រែសម្រូលជាភាសាខ្មែរ (ភាគ២)
07:02
ស៊ូរ៉ោះ អាល់កះហ៊្វី ប្រែសម្រូលជាភាសាខ្មែរ (ភាគ១ អាយ៉ាត់ ០១-១៥)
14:00
ស៊ូរ៉ោះ អាល់ក៏សស្ស (ភាគ​ ២ អាយ៉ាត់ ២1-៤៣) បកប្រែជាភាសាខ្មែរ
11:29
ស៊ូរ៉ោះ អាល់ក៏សស្ស (ភាគ១ អាយ៉ាត់ 01-20) បកប្រែជាភាសាខ្មែរ
09:10
ស៊ូរ៉ោះ អ៊ីព្រហ៊ីម អាយ៉ាត់ 28-52 សូត្រដោយ Mishary Rashid Alafasy
03:54
ស៊ូរោះ អាល់គីយ៉ាម៉ះ សុត្រដោយ Mishary Rashid Al-Afasy
19:54
ស៊ូរ៉ោះ អើរ រ៉ោះម៉ាន សូត្រដោយ Syed Sadaqat Ali ជាមួយនឹងអក្សរខ្មែរ
09:25
Beautiful Quran Recitation with Khmer Translation Text Surah al-Araaf by Tawfeeq As Sayegh
13:33
អាល់គុរអានបកប្រែជាភាសារខ្មែរ ស៊ូរ៉ោះយូសុហ្វ (ភាគ ០៦ តចប់)
09:12
អាល់គុរអានបកប្រែជាភាសារខ្មែរ ស៊ូរ៉ោះយូសុហ្វ (ភាគ ០៥)
09:41
អាល់គុរអានបកប្រែជាភាសារខ្មែរ ស៊ូរ៉ោះយូសុហ្វ (ភាគ ០៤)
09:43
អាល់គុរអានបកប្រែជាភាសារខ្មែរ ស៊ូរ៉ោះយូសុហ្វ (ភាគ ០៣)
11:41
អាល់គុរអានបកប្រែជាភាសារខ្មែរ ស៊ូរ៉ោះយូសុហ្វ (ភាគ ០២)
10:16
អាល់គុរអានបកប្រែជាភាសារខ្មែរ ស៊ូរ៉ោះយូសុហ្វ (ភាគ ០១)
01:38
អាល់គុរអានបកប្រែជាភាសារខ្មែរ ស៊ូរ៉ោះអាន់ណាស្ស
01:23
អាល់គុរអានបកប្រែជាភាសារខ្មែរ ស៊ូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក
01:01
អាល់គុរអានបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ស៊ូរ៉ោះអាល់អ៊ីខ្លស្ស
01:47
អាល់គុរអានបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ស៊ូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ
12:32
អាល់គុរអានបកប្រែជាភាសាខ្មែរ ស៊ូរ៉ោះ អាល់ហ៊ូជូរ៉ត
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: