ទូអាដែលមានអាទិភាព

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن

 دعوة الوالد على ولده ، ودعوة المظلوم ، ودعوة المسافر " .

أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني .

ណាពី  បានមានប្រសាសន៍ថា ការសុំទូអា (ចំពោះអល់ឡោះ) បីប្រការដែលអល់ឡោះទទួលយកដោយគ្មាន មន្ទិលអ្វីឡើយនោះគឺ៖

  1. ការសុំទូអារបស់មាតាបីតាជូនបុត្រធីតារបស់គេ
  2. ការសុំទូអារបស់អ្នកដែលត្រូវគេរំលោភបំពាន
  3. ការសុំទូអារបស់អ្នកដែលធ្វើដំណើរ
អំពីឥស្លាម
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: