វីដេអូ - គុរអាន
02:07
ស៊ូរោះ អាល់គីយ៉ាម៉ះ សូត្រដោយ Muhammad Taha Al-Junaid
08:33
ស៊ូរ៉ោះ អាល់មុលក៍ សូត្រដោយ Youssef Edghouch
04:24
ស៊ូរោះ អាន់ណាំល៍ - Muhammad Al Rifi
02:09
ការសូត្រគម្ពីរអាល់គួរអាន ដោយ សិស្ស រ៉ូស៊ីតា សុក្រី
05:12
ស៊ូរ៉ោះ អាល់មូត័ហ្វហ៊្វីហ៊្វីន ដោយ Mishary Rashid Al-Afasy
02:24
ស៊ូរ៉ោះ អាល់ហ្ស៊ុខរូហ្វ - Maher Al Muaiqly
04:15
ស៊ូរ៉ោះ អាល់ម៉ាអារិជ - Abdul Rahman Al-Ossi
04:32
ស៊ូរ៉ោះ ណូហ៍ - Hani Ar Rifai
02:41
ការសូត្រគម្ពីរអាល់គូរអានបើក ដោយតួន ស្លេះ អះម៉ាត់ ក្នុងពិធីស្រាយបួសនៃសានាឥស្លាមកម្ពុជា
11:37
៣០ - កៅ ម៉ាលី - ក្រចេះ - ពិធីសូត្រគម្ពីរអាល់គូរអានុលការីមថ្នាក់ជាតិលើកទី២៤
12:49
២៩ - អ៊ីទ្រេស សឡាហុទ្ទីន - ត្បូងឃ្មុំ - ពិធីសូត្រគម្ពីរអាល់គូរអានុលការីមថ្នាក់ជាតិលើកទី២៤
11:58
28 - ស៊ុប ម៉ៃសុំ - ព្រៃវែង - ពិធីសូត្រគម្ពីរអាល់គូរអានុលការីមថ្នាក់ជាតិលើកទី២៤
14:14
២៦ - ស្រង់ សារ៉ស់ - ស្ទឹងត្រែង - ពិធីសូត្រគម្ពីរអាល់គូរអានុលការីមថ្នាក់ជាតិលើកទី២៤
12:59
២៥ - យ៉េស ហ្គោនតៀន - កំពង់ចាម - ពិធីសូត្រគម្ពីរអាល់គូរអានុលការីមថ្នាក់ជាតិលើកទី២៤
12:16
២៤ - ឌត អៃសះ - កែប - ពិធីសូត្រគម្ពីរអាល់គូរអានុលការីមថ្នាក់ជាតិលើកទី២៤
03:38
២៣ - ឌាំ យូសុះ - ព្រៃវែង - ពិធីសូត្រគម្ពីរអាល់គូរអានុលការីមថ្នាក់ជាតិលើកទី២៤
12:48
១៧ - ម៉ាត់ កំរី - កណ្តាល - ពិធីសូត្រគម្ពីរអាល់គូរអានុលការីមថ្នាក់ជាតិលើកទី២៤
12:39
១៦ - ហ៊ិម សីភ័ស្ត - កំពង់ចាម - ពិធីសូត្រគម្ពីរអាល់គូរអានុលការីមថ្នាក់ជាតិលើកទី២៤
12:46
១៥ - អៀរ៉សាត ហូស្នី - ស្ទឹងត្រែង - ពិធីសូត្រគម្ពីរអាល់គូរអានុលការីមថ្នាក់ជាតិលើកទី២៤
12:07
១៤ - ណុះ ខិតយះ - កំពត - ភ្នំពេញ - ពិធីសូត្រគម្ពីរអាល់គូរអានុលការីមថ្នាក់ជាតិលើកទី២៤
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: