Share

ស៊ូរ៉ោះ អាត់ត៏ឡាក់

ឱណាពី! កាលណាពួកអ្នកបានលែងលះភរិយា ចូរពួកអ្នកលែងលះពួកនាងដោយគិតដល់រយៈ ពេល (អីតទះ)ពួកនាង ហើយចូរពួកអ្នករាប់រយៈពេល។ ចូរពួកអ្នកគោរពកោតខ្លាចអល់ឡោះ ម្ចាស់ពួកអ្នក។ ចូរពួកអ្នកកុំបណ្តេញពួកនាងពីគេហដ្ឋានពួកនាង ហើយពួកនាងមិនត្រូវចេញ ដែរ លើកលែងករណីពួកនាងនាំមកនូវអំពើអាស្រូវភាសមួយជាក់ច្បាស់។ ទាំងនេះហើយ ជាគោលខ័ណ្ឌទាំងឡាយរបស់អល់ឡោះ។ ជនណាដែលបំពានគោលខ័ណ្ឌអល់ឡោះ ជននោះ ពិតជាបានសាងអំពើអយុត្តិធម៌ចំពោះខ្លួនឯងផ្ទាល់។ អ្នកមិនដឹងទេ សង្ឃឹមថា អល់ឡោះនឹង បង្កើតបន្ទាប់ពីនេះ នូវបទបញ្ជាថ្មីទៀត
កាលណាពួកនាងបានជិតដល់អាជ្ញាយុកាល (អីតទះ)របស់ពួកនាងហើយ ពេលនោះ ចូរពួកអ្នករក្សា(វិលទៅរក)ពួកនាងវិញដោយសមរម្យ ឬពួកអ្នកបែកគ្នានឹងពួកនាង ដោយសមរម្យ ហើយចូរពួកអ្នកយកធ្វើជាសាក្សីពីរនាក់ ដែលជា អ្នកមានយុត្តិធម៌ក្នុងចំណោមពួកអ្នក ហើយចូរពួកអ្នកតាំងសាក្សីចំពោះអល់ឡោះ នេះហើយ ដែលគេរំលឹកចំពោះអ្នកដែលជឿនឹងអល់ឡោ់ះ ព្រមទាំងថ្ងៃអវសានក្នុងករណីនេះ។ ហើយ ជនណាដែលគោរពកោតខ្លាចអល់ឡោះ លោកនឹងចាត់ឱ្យជននោះមានច្រកចេញ
ហើយ លោកពិតជានឹងផ្តល់ប្រតិលាភទៅជននោះ ដោយគេនឹកស?នាមិនដល់។ ហើយជនណាដែល ប្រគល់ក្តីទុកចិត្តលើអល់ឡោះ គឺលោកនឹងបង្គ្រប់គ្រាន់ឱ្យជននោះ។ អល់ឡោះ ពិតជាអ្នក សំរេចបទបញ្ជារបស់លោក។ លោកពិតជាបានចាត់នូវរាល់ៗវត្ថុឱ្យមានការកំណត់មួយ
ពួក នារីដែលអស់សង្ឃឹមពីការមានរដូវ នៃភរិយាពួកអ្នក បើពួកអ្នកកើតមានសង្ស័យរយៈពេល ពួកនាង គឺបីខែ ដូចនេះដែរ នារីៗដែលគ្មានរដូវ។ ចំណែកនារីៗដែលមានផ្ទៃពោះអាជ្ញាយុកាល របស់ពួកនាង គឺពួកនាងប្រសូត។ ហើយជនណាដែលគោរពកោតខ្លាចអល់ឡោ់ះ លោកនឹង ចាត់ឱ្យជននោះងាយស្រួលពីការងាររបស់គេ
នេះហើយបទបញ្ជាអល់ឡោះ លោកបាន ដាក់ចុះទៅកាន់ពួកអ្នក។ ហើយជនណាដែលគោរពកោតខ្លាចអល់ឡោះ លោកនឹងលុបចោល ពីជននោះ នូវអកុសលរបស់គេ ហើយលោកនឹងពង្រីកឱ្យជននោះមានរង្វាន់កាន់តែធំឡើង
ចូរពួកអ្នកផ្តល់លំនៅដ្ឋានដល់ពួកនាង តាមតែដែលពួកអ្នកបានស្នាក់នៅ អំពីលទ្ធភាពរបស់ពួក អ្នក ហើយចូរពួកអ្នកកុំព្យាបាទពួកនាង ដើម្បីពួកអ្នកនឹងធ្វើឱ្យចង្អៀតទៅលើពួកនាង។ បើពួក នាងជាអ្នកមានទំងន់ ចូរពួកអ្នកផ្តល់ជីវភាពទៅលើពួកនាង រហូតដល់ពួកនាងសម្រាលផ្ទៃពួក នាង។ បើពួកនាងបានបំបៅទារកឱ្យពួកអ្នក ចូរពួកអ្នកផ្តល់ជូនទៅពួកនាងនូវតំលៃឈ្នួល(របស់ ពួកនាង)ចូរពួកអ្នកពិគ្រោះគ្នារវាងពួកអ្នកដោយសមរម្យ។ បើពួកអ្នកទាំងសងខាងបានជួបប្រទះ នឹងការលំបាក គឺនារីផ្សេងទៀតនឹងបំបៅឱ្យទារកនោះ
អ្នកដែលធូរធាត្រូវតែផ្តល់ ជីវភាព តាមការធូរធារបស់គេ ហើយជនណាដែលត្រូវបានគេដាក់កំរិតទៅលើជននោះ នូវប្រតិលាភ របស់គេ ជននោះត្រូវតែផ្តល់ជីវភាពតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបានផ្តល់ឱ្យ។ អល់ឡោះនឹងមិនបង្ខិត បង្ខំ ចំពោះរូបណាមួយលើសពីអ្វីដែលលោកបានផ្តល់ឱ្យនោះឡើយ។ បន្ទាប់ពីការលំបាក លោក នឹងចាត់នូវការងាយស្រួលវិញ
តើប៉ុន្មានហើយនៃភូមិករ ដែលបានបំពានពីបទបញ្ជាររបស់ ម្ចាស់គេ និងរបស់រ៉សូលលោក យើងក៏បានទូទាត់នឹងភូមិករនោះ នូវការទូទាត់មួយដ៏តឹងតែង បំផុត ហើយយើងបានធ្វើទណ្ឌកម្មភូមិករនោះនូវទណ្ឌកម្មដ៏អស្ចារ្យ
ភូមិករនោះ ក៏បានភ្លក្សរស ជាតិនូវផលវិបាកនៃទីបញ្ចប់ការងាររបស់គេ ហើយទីបញ្ចប់នៃការងាររបស់គេ ជាការ ខាតបង់មួយ
អល់ឡោះបានរៀបចំឱ្យពួកគេ នូវទណ្ឌកម្មដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុត ចូរពួកអ្នកគោរព កោតខ្លាចអល់ឡោះ ឱអ្នកដែលមានបញ្ញាញាណដែលបានជឿ! អល់ឡោះពិតជាបានដាក់ចុះ ទៅកាន់ពួកអ្នក នូវការរលឹកមួយ
Load More

ជ្រើសរើសស៊ូរ៉ោះ

ដៃគូរបស់យើង: