Share

ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ៊្វីរូន

ថាទៅ នែពួកអជំនឿ
យើងមិនប្រណិប័តន៍ទេ នូវអ្វីដែលពួកអ្នក បានប្រណិប័តន៍នោះ
ហើយពួកអ្នកក៏មិនមែនជាពួកប្រណិប័តន៍ នូវ អ្វីដែលយើងបានប្រណិប័តន៍នោះដែរ
ហើយយើងមិនមែនជាអ្នក ប្រណិប័តន៍ នូវអ្វីដែលពួកអ្នកបានប្រណិប័តន៍
ហើយពួកអ្នកក៏មិន មែនជាពួកប្រណិប័តន៍ នូវអ្វីដែលយើងបានប្រណិប័តន៍នោះដែរ
សម្រាប់ពួកអ្នកសាសនាពួកអ្នក ហើយសម្រាប់យើងសាសនាយើង
Load More

ជ្រើសរើសស៊ូរ៉ោះ

ដៃគូរបស់យើង: