គម្ពីរអាល់គួរអាន ប្រែសម្រួលជា ភាសាខ្មែរ

គម្ពីរអាល់គួរអានុលការីម ប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរ របស់អង្គការមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍មុស្លិមកម្ពុជា ដែលបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរ ដោយ ឯកឧត្តម ហ្សាការីយ៉ា អាដាម, បានពិនិត្យដោយលោកឧកញ៉ា សុះ កុះរ៉ី ចាងហ្វាងនៃគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជា និងបានខ្នះខ្នែងរកជំនួយបោះពុម្ពចែកជាវ៉ាកាហ្វ ដល់គ្រប់គ្រួសារ សាសនិកឥស្លាមកម្ពុជា ដោយឯកឧត្ដម អូស្មាន ហាស្សាន់ ប្រធានអង្គការមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍មុស្លិមកម្ពុជា ហើយឥឡូវនេះ ត្រូវបានផ្សាយចេញជាសាធារណៈ តាមរយៈគេហទំព័រដំបូងគេបង្អស់។

ជ្រើសរើសស៊ូរ៉ោះ

ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: