បញ្ជីឈ្មោះនិស្សិត ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភ របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ឥស្លាម(IDB) ក្នុងស្រុក​- ​---២០១៣

សូមចុចលើ ប៊ូតុងខាងក្រោម ដើម្បីទាញយក បញ្ជីឈ្មោះនិស្សិត ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភ របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ឥស្លាម(IDB) ក្នុងស្រុក គិតមកត្រឹមឆ្នាំ ២០១៣

ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: