បញ្ជីឈ្មោះនិស្សិតកំពុងសិក្សាក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភ របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ឥស្លាម(IDB) ក្នុងស្រុក ២០១៣-២០១៤

សូមចុច លើប៊ូតុង ខាងក្រោម ដើម្បីទាញយក បញ្ជីឈ្មោះនិស្សិតកំពុងសិក្សាក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភ របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ឥស្លាម(IDB) ក្នុងស្រុក សំរាប់ឆ្នាំ 2013-2014។

ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: