ភាពជ្រះថ្លានៅក្នុងចិត្ត

وعنْ أبي هريرةَ عبدِ الرحمنِ بنِ صخرٍ رضي الله عنه  قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه

وسلم : « إنَّ الله لا ينْظُرُ إِلى أجْسَامِكُمْ ، ولا إِلى صُوَرِكمْ ، وَلَكن ينْظُرُ إلى قُلُوبِكمْ وأعْمالِكمْ ».

رواه مسلم

អំពីអាពូហ៊ូរ៉យរ៉ោះ ( អាប់ឌុលរ៉ស់ម៉ាន កូនលោក សុខរ៍) បានមានប្រសាសន៍ថា៖  រ៉សូលអល់ឡោះ  បានប្រសាសន៍ថាៈ

ជាការពិតណាស់អល់ឡោះទ្រង់មិនពិនិត្យមើលទៅកាន់ខ្លួនប្រាណរបស់ពួកអ្នក ហើយនិងរូបរាងខាងក្រៅរបស់ពួកអ្នក ក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មើលទៅកាន់ចិត្ត និងទង្វើៗរបស់ពួកអ្នក។

អំពីឥស្លាម
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: