ហ្វាទីឡាត់ នៃការហ្ស៊ីកៀរ៍

តាមរយៈអាពីហ៊ូរ៉យរ៉ោះ បានលើកឡើងនូវប្រសាសន៍របស់ណាពីមូហាំម៉ាត់  ថា បុគ្គលណាដែលពោលពាក្យថា سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន ១០០ដង អល់ឡោះនឹងលប់បំបាត់ នូវបាបកម្មរបស់គេ ទោះបីជាច្រើន បីដូចពពុះទឹកសមុទ្រក៏ដោយ។

អំពីឥស្លាម
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: