ហ្វាទីឡាត់ នៃការសូត្រអាល់គុរអានស៊ូរ៉ោះអាល់កះហ្វីក្នុងថ្ងៃជុមអាត់

قال النبي صلى اله عليه وسلم

" مَنْ قَرَأَ سُورةَ الكهفِ فيْ يومِ الجمْعَةِ أضَاءَ لَهُ منَ النوْرِ ما بينَ الجمعتَيْنِ "

رواه الحاكم ( 2 / 399 ) والبيهقي ( 3 / 249 )

ណាពីមូហាំម៉ាត់ បានមានប្រសាសន៍ថា បុគ្គលណាដែលបានសូត្រស៊ូរ៉ោះអាល់កះហ្វីនៅក្នុងថ្ងៃជុមអាត់(ថ្ងៃសុក្រ) អល់ឡោះបានផ្តល់ភាពចែងចាំងនូវពន្លឺដល់រូបគេ (ក្នុងអំលុងពេល) រវាងថ្ងៃជុមអាត់ទាំងពីរ។

រីវ៉ាយ៉ាត់ អាល់ហាកីម(2/399) និងពៃហាគី (3/249)

អំពីឥស្លាម
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: