ហ្វាទីឡាត់ថ្ងៃជុមអាត់

ណាពីបានមានប្រសាសន៍ថាៈ ថ្ងៃដែលចាប់ផ្តើមពីព្រះអាទិត្យរះមកមានតែ ថ្ងៃជុមអាត់(ថ្ងៃសុក្រ) ប៉ុណ្ណោះដែលប្រពៃ ជាងគេ ដោយសារតែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលអល់ឡោះបង្កើតអាដាំ ហើយជាថ្ងៃដែលរូបលោកត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងឋាន សួគ៌ និងជាថ្ងៃដែលលោកត្រូវបានបញ្ចេញពីឋានសួគ៌មកវិញ។ ហើយថ្ងៃបរលោកក៏នឹងមិនកើតឡើងក្រៅពីថ្ងៃជុមអាត់ នោះដែរ។

អំពីឥស្លាម
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: