សារៈប្រយោជន៍នៃការបួសក្នុងថ្ងៃច័ន្ទ និងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

" تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم "

[ رواه الترمذي ]

អាពីហ៊ូរ៉យរ៉ោះ បាននាំមកនូវប្រសាសន៍របស់ណាពី  ដែលមានអត្ថន័យថា៖
រាល់អំពើទាំងឡាយរបស់មនុស្សលោក គឺត្រូវបានគេលាតត្រដាងនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទ និងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ហេតុនេះ ខ្ញុំចូលចិត្ត អោយអំពើរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេលាតត្រដាង ក្នុងខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែបួស។

អំពីឥស្លាម
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: