បុគ្គលម្នាក់ សឡាត៍ក្រោយមកក៏ដឹងថាខ្លួនមាន ជូនូប តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

អ្នកដែលប្រតិបត្តិសឡាត៍ ដោយខ្លួនជាប់ជូនូប គឺត្រូវតែសឡាត៍សាដើមឡើងវិញ ទោះបីគេធ្វើដោយបំពាន រឺដោយការភ្លេចភ្លាំង ដោយត្រូវនៀត(ប៉ងក្នុងចិត្ត) ងូតទឹកជូនូប ជាមុនសិន ហើយសឡាត៍សងវិញ តាមលំដាប់លំដោយ នូវចំនួនពេល (وقتو) ដែលខ្លួនបានប្រតិបត្តិខណៈដែលមានជាប់ជូនូប។ ហើយចំពោះអ្នកដែលសឡាត៍ដោយមានណាជីស្សមិនដឹងខ្លួន មិនចាំបាច់សងសឡាត៍របស់គេវិញឡើយ. والله أعلم

لقول الله عز وجل: « رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا »

http://islamqa.info/ar/cat/268

អំពីឥស្លាម
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: