តើគ្រប់គ្នាចង់បានថ្ងៃ ដែលគេទូទាត់អំពើទាំងឡាយ របស់យើងខណៈពេលដែល ខ្លួនកំពុងសាងអំពើកុសលដែរទេ?

សូមមេត្តាក្រលេកមកពិនិត្យប្រសាសន៍របស់ណាពីដូចខាងក្រោមៈ

លោកអ៊ូសាម៉ះ ពិន ហ្សេទ បានប្រសាសន៍ថាៈ ខ្ញុំបានឃើញ រ៉សូលអល់ឡោះ លោកបួសនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទ និងនៅថ្ងៃព្រហស្បត៍ ពេលនោះខ្ញុំក៏បានសួរអំពីរឿងនេះ ។ លោកក៏បានប្រសាសន៍ឆ្លើយតបវិញថា ជាការពិតណាស់រាល់អំពើទាំងឡាយរបស់យើង គឺនឹងត្រូវបានគេលាតត្រដាង នៅថ្ងៃច័ន្ទ និងថ្ងៃព្រហស្បត៍ ដូចនេះខ្ញុំរីករាយនឹងអោយគេ លើកឡើងនូវអំពើរបស់ខ្ញុំ ខណៈដែលខ្ញុំកំពុងតែបួស។

អំពីឥស្លាម
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: