ហ្ស៊ីកៀរ៍ និងទូអាពេលយកវូទូក (យកទឹកសំពះយុំាង)

  1. ហ្ស៊ីកៀរ៍មុនពេលយកវូទូក ត្រូវសូត្រថាៈ بِسْمِ الله
  2. ហ្ស៊ីកៀរ៍ក្រោយពីយកវូទូក

أَشْهَدُ أنْ لَا اِلهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهْدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، اللّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ

التَّوَّابِيْنَ ، وَاْجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ، وَاجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ

អំពីឥស្លាម
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: