ទូអាពេល ហ្សៀរ៉ះកូពួរ

ប្រសាសន៍បួងសួង របស់ណាពី៖

សូមសេចក្តីសុខស្លាម៉ាត់ កើតមានដល់អ្នកគ្រប់គ្នា ដែលនៅក្នុងផ្នូរទាំងឡាយ សូមអល់ឡោះ អភ័យទោស នូវរាល់បាបកម្មរបស់ពួកខ្ញុំ និងអ្នករាល់គ្នា ត្បិតពួកអ្នក (លាចាកលោក) មុនពួកខ្ញុំ ហើយពួកខ្ញុំក៏នឹងទៅតាម ក្រោយដូចគ្នាដែរ៕

អំពីឥស្លាម
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: