ការបួងសួង ជូនដល់បុត្រធីតារបស់អ្នក

ឱ! អល់ឡោះជាម្ចាស់ សូមលោកជួយបង្រៀន បុត្រធីតារបស់ខ្ញុំនូវអ្វីដែលពួកគេល្ងង់ខ្លៅ ហើយសូមលោក ជួយតឿនរំលឹកពួកគេ ចំពោះអ្វីដែលពួកគេភ្លេចភ្លាំង ហើយសូម បើកផ្លូវជូនពួកគេ នូវប្រសិទ្ឋពរជ័យពីមេឃ និងផែនដី ជាការពិតណាស់ លោកជាម្ចាស់ដែលដឹងឮ ដែលទទួលយកការបួងសួង។ ឱ! អល់ឡោះជាម្ចាស់ ខ្ញុំសូមអោយលោក ជួយពង្រឹងស្មារតីការចងចាំ និងឆាប់យល់ ហើយបញ្ញាស្មារតី ប្រកបដោយភាពបរិសុទ្ឋ។

អំពីឥស្លាម
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: