ទូអាពេលមានការឈឺចាប់

" ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ، ثلاثاً  وقل سبع مرات:

 أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر" - مسلم -

ណាពីបានមានប្រសាសន៍ថា ចូរអ្នកដាក់ដៃរបស់អ្នកទៅលើផ្នែកណាមួយនៃខ្លួនប្រាណរបស់អ្នក ដែលឈឺចាប់ ហើយសូត្រថា بسم الله ចំនួយ៣ដង បន្ទាប់មកសូត្រថា:

أَعُوْذُ بِاللهِوَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

ខ្ញុំសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ និងពីសមត្ថភាពរបស់លោក អោយបញ្ចៀសខ្លួនខ្ញុំ ពីរឿងអកុសល ដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះ ព្រមទាំងខ្ញុំភិតភ័យ។

អំពីឥស្លាម
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: