តើលោកអ្នកបានដឹងទេថា អាយ៉ាត់សាជដះ (السجدة ) ដែលតម្រូវអោយ អ្នកសូត្រគម្ពីរអាល់គួរអាន គួរលុតក្រាបស៊ូជូត នោះមានទល្ហីករបែបណា?

០១ - តាមពិតអាយ៉ាត់សាជដះនេះ ត្រូវបានរំលឹកឡើងចំនួន១៥កន្លែងនៅក្នុងអាល់គួរអាន ក្នុងនោះមាននៅស៊ូរ៉ោះដូចខាងក្រោម:

០២ - ដែលនៅក្នុង ស៊ូរ៉ោះអើសាជដះខ្លួនឯង បានរំលេចនូវកន្លែងដែលមាន سجدة   នេះនៅក្នុងអាយ៉ាត់ទី១៥ សមាមាត្រជាមួយនឹងចំនួនដងនៃ سجدة   ដែលត្រូវបានរំលឹក១៥ដង ក្នុងគម្ពីរអាល់គួរអានុលការីម នៃស៊ូរ៉ោះខាងលើនេះ។ សរុបសេចក្តីគឺ គ្រប់អាយ៉ាត់សុទ្ឋតែ បង្កប់ដោយទល្ហីករ ដែលមនុស្សលោកមិនអាចធ្វើបាន នឹកស្មានមិនដល់។

អំពីឥស្លាម
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: