ការនិយាយស្តីទន់ភ្លន់ ជាសីលធម៌ និងអំពើកុសលរបស់ឥស្លាម

មានន័យថា: តើអ្នកយល់ឃើញឬទេ តើអល់ឡោះបានធ្វើ ការប្រៀបធៀបយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ ស្តីអំពីសម្តីមួយម៉ាត់ដ៏ប្រសើរ (ទន់ភ្លន់)? គឺប្រៀបបាននឹងរុក្ខជាតិ មួយដើមដ៏ស្រស់ ឫសរបស់វារឹងមាំ ហើយមែកធាងរបស់វា (ដុះឡើង) ទៅលើមេឃ ដែលរុក្ខជាតិនោះ ផ្តល់ទិន្នផលរបស់វាគ្រប់ពេល ដោយការយល់ព្រមមីម្ចាស់របស់វា។ ហើយអល់ឡោះលើកឡើង នូវការប្រៀបធៀបជាច្រើន សម្រាប់មនុស្សលោក សង្ឃឹមថា ពួកគេនឹកឃើញឡើងវិញ។ (សូរ៉ោះ អ៊ីព្រហ៊ីម ២៤ - ២៥)

អំពីឥស្លាម
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង
ដៃគូរបស់យើង: